اعطاي گواهينامه مشاورين در مراسم افتتاح مركز مبادله فناوري ايران و كره جنوبي

همزمان با افتتاح مركز مبادله فناوري ايران و كره جنوبي گواهينامه مشاورين آموزش ديده ايراني توسط معاون محترم وزير و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و رئيس سازمان صنايع كوچك كره جنوبي اعطا شد.   گفتني است بر اساس تفاهم نامه همكاري في مابين سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و سازمان صنايع كوچك كره جنوبي در فروردين ماه 1395 تعداد 50 مشاور ايراني چگونگي شناسايي و مستندسازي نيازهاي فناورانه بنگاه هاي كوچك و متوسط را توسط طرف كره اي آموزش ديدند.