خدمات قابل ارائه در مرکز

مركز مبادله فناوري ايران و كره جنوبي در راستاي امضاي تفاهم نامه همكاري في مابين سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و وزارت بنگاه های کوچک و متوسط و استارتاپهای کره جنوبی (MSS) ايجاد شده است.

اهم فعاليتها و خدماتی  كه در اين مركز ارائه می گردد :

  • شناسايي و مستندسازي نيازهاي فناورانه بنگاه هاي كوچك و متوسط از طريق شبكه مشاوران و كارگزاران؛
  • ارسال نيازهاي فناورانه غيرقابل تأمين در داخل كشور به طرف مقابل و معرفي طرف متناسب با نياز اعلام شده (Match Making)
  • زمينه سازي برقراري ارتباط و همكاري هاي كاري بين بنگاه هاي كوچك و متوسط دو كشور
  • برگزاري جلسات رودررو (B2B)، به هم رساني كسب وكارها، بازديدهاي متقابل، ارائه خدمات مشاوره، حمايتي و ..
 • شناسايي و مستندسازي نيازهاي فناورانه بنگاه هاي كوچك و متوسط از طريق شبكه مشاوران و كارگزاران؛

در این خدمت بر اساس تقاضای ثبت شده متقاضی در این وب سایت یا از طریق مراجعه حضوری به شبکه مشاوران و کارگزاران نیازبنگاه شناسایی و مستندسازی می شود و پس از ارسال به طرف مقابل شرکت متناسب کره ای برای رفع این نیاز معرفی می گردد. فرآیند مستندسازی نیاز فناورانه بر مبنای مدل آموزش داده شده و توسط مشاوران و کارگزاران مجرب این مرکز تدوین می گردد.

 • ارسال نيازهاي فناورانه غيرقابل تأمين در داخل كشور به طرف مقابل و معرفي طرف متناسب با نياز اعلام شده (Match Making)

پس از مستندسازی نیاز و ارسال به طرف مقابل اطلاعات فناوری های قابل تأمین توسط شرکت متناظر کره ای در قالب استاندارد ارائه می گردد. بر این اساس شرکت ایرانی می تواند با بررسی مستندات ارسال شده همخوانی فعالیت خود با شرکت متناظر کره ای را ارزیابی کند و بر اساس آن جهت مذاکره رودررو اقدام نماید.

 • زمينه سازي برقراري ارتباط و همكاري هاي كاري بين بنگاه هاي كوچك و متوسط دو كشور

شبکه مشاوران و کارگزاران پس از شناسایی و مستندسازی با بررسی زمینه های مشترک همکاری فی مابین شرکت ایرانی و کره ای راهکارهای همکاری مشترک را پیشنهاد می نماید. مرکز مبادله فناوری ایران و کره جنوبی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی استان در قالب آیین نامه های حمایتی تعیین شده بخشی از هزینه ارائه خدمات مشاوره را تقبل می نماید.

  • برگزاري جلسات رودررو (B2B)، به هم رساني كسب وكارها، بازديدهاي متقابل، ارائه خدمات مشاوره، حمايتي و ..

 

با اعلام فراخوان و ثبت نام متقاضیان نشست رودررو بین طرفین در قالب کنفرانس در سؤول یا تهران برگزار می شود. در این کنفرانس به ازای هر میز مذاکره کننده یک مترجم فارسی کره ای ارائه خدمت می نماید. همچنین مشاور و کارگزار شناسایی کننده نیاز در کنار متقاضی خواهد بود. 

در جریان همکاری طرفین تا انعقاد قرارداد و پس از آن ، مرکز مبادله فناوری ایران و کره جنوبی از طریق شبکه مشاوران و کارگزاران خود در زمینه های مختلف حقوقی، تأمین مالی و ... شرایط مذاکره و همکاری طرفین را تسهیل می نماید.